UA RU EN

Сотрудники кафедры дифференциальных уравнений

Новикова Ганна Костянтинівна
.
.

Новикова Ганна Костянтинівна

Доцент, канд. фіз.-мат. наук

e-mail:novikova@ukr.net

Розклад викладача >>

Персональна сторінка >>

.
.
.

1. Вища математика: Метод. вказівки до викон. завдань з курсу теорії ймовірностей. / Уклад.: З.І.Наголкіна, Г.К.Новикова, М.В.Ногін, Н.Л. Денисенко. – К.: НТУУ «КПІ», 2007. – 32 с.

Дана робота складається з наступних розділів: «Поняття простору елементарних подій. Випадкові події та операції над ними, ймовірність випадкової події», «Асимптотичні формули схеми Бернуллі», «Дискретні випадкові величини, закону розподілу і числові характеристики», «Неперервні випадкові величини, закони їх розподілу і числові характеристики». Ця робота призначена допомогти студентам у виконані типового розрахунку з теми «Елементи теорії ймовірностей». Кожен розділ починається з викладення основних теоретичних відомостей з відповідної теми та наведення основних формул, які використовуються при розв’язанні задач. Після цього наводяться приклади розв’язання типових задач з типового розрахунку, причому розв’язки супроводжуються детальними поясненнями.

2. Вища математика. Невизначені інтеграли. Метод. вказівки до вивчення та обчислення невизначених інтегралів для студентів енергетичних спеціальностей усіх форм навчання / Уклад.: М.І. Чернєй, Г.К. Новикова, Н.Л. Денисенко. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – 39 с.

3. Диференціальне числення функцій багатьох змінних: Метод. рек. до розв’яз. задач для студ. напрямів підготов. 0905 «Енергетика» та 0906 «Електротехніка» / Уклад.: З.І.Наголкіна, Г.К.Новикова, М.В.Ногін, Н.М.Панасюк. – К.: ІВЦ “Видавництво «Політехніка»”, 2005. – 28с.

У даній методичній роботі наведено теоретичні відомості та приклади розв’язання типових завдань за темою «Диференціальне числення функцій багатьох змінних».

Цей методичний посібник допоможе студенту краще засвоїти навчальний матеріал і самостійно виконати завдання типового розрахунку № 5.

4. Елементи лінійної алгебри (Визначники і матриці. Системи лінійних рівнянь.) Метод. рекомендації до розв’язання задач теми дисципліни «Вища математика» для студентів енергетичних спеціальностей усіх форм навчання / Уклад.: М.І.Чернєй, Г.К.Новикова, Н.Л.Денисенко. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – 44 с.

Дана методична робота складається з чотирьох частин: «Визначники», «Матриці», «Системи лінійних алгебраїчних рівнянь», «Завдання для самостійної роботи» та призначена допомогти студентам засвоїти відповідні теми та підготуватися до виконання контрольної роботи, зразки білетів котрої наведені в частині «Завдання для самостійної роботи». Кожна з перших трьох частин починається з короткого теоретичного матеріалу, необхідного для засвоєння відповідного розділу. Потім наводяться приклади розв’язання типових задач, а також задач, включених до частини «Завдання для самостійної роботи».

5. Лінійна алгебра. Частина І. (Визначники і матриці. Системи лінійних рівнянь) Б.І.Дзира, М.Є.Дудкін, Г.К.Новикова. – К.: Політехніка, 2013. – 65 с.

Розглянуто основні питання теорії визначників, матриць і систем лінійних алгебраїчних рівнянь в арифметичному просторі .

Наведено короткі теоретичні відомості та розв’язання типових задач, а також задачі для самостійної роботи з відповідями.

Для студентів фізико-математичного факультету університету та технічних спеціальностей інститутів.

6. Лінійні простори. Методичні рекомендації до розв’язання задач дисципліни «Лінійна алгебра та аналітична геометрія» для студентів фізико-математичного факультету денної форми навчання. //Б.І.Дзира, М.Є.Дудкін, Г.К.Новикова. – Київ, 2013. – 35 с.